Nápověda pro ASUS ROG GL702VS

background image

E-příručka

CZ12080

První vydání

Listopad 2016

background image

2

Uživatelská příručka notebooku

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné

podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez

písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO

VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI

A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ

PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ

NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU

POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS

UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE

NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty

příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez

záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI,

MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY

ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU

OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti

budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod,

pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody

kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv

skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až

do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této

smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma

ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY

TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3)

ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ

ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH

ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků https://www.asus.com/support/

background image

Uživatelská příručka notebooku

3

Obsah

O této příručce ............................................................................................................7

Konvence použité v této příručce .............................................................................9
Ikony ....................................................................................................................................9
Typografie .........................................................................................................................9

Bezpečnostní opatření .............................................................................................10

Použití notebooku ..........................................................................................................10
Péče o notebook .............................................................................................................11
Správná likvidace ............................................................................................................12

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s notebookem ......................................................................................14

Pohled shora .....................................................................................................................14
Dolní strana.......................................................................................................................20
Pravá strana ......................................................................................................................22
Levá strana ........................................................................................................................23

Kapitola 2: Použití notebooku

Začínáme ......................................................................................................................26

Nabíjení notebooku .......................................................................................................26
Zvednutím otevřete zobrazovač ...............................................................................28
Stiskněte tlačítko Start ..................................................................................................28
Používání dotykové plochy .........................................................................................29
Konfigurování účtu otisků prstů ...............................................................................36

Pomocí klávesnice .....................................................................................................37

Funkční klávesy ...............................................................................................................37
Klávesy Windows® 10 ....................................................................................................38
Ovládací klávesy multimédií ......................................................................................39
Číselná klávesnice ...........................................................................................................40

background image

4

Uživatelská příručka notebooku

Kapitola 3: Práce s Windows® 10

První spuštění .............................................................................................................42
Úvodní nabídka ..........................................................................................................43
Aplikace systému Windows® .................................................................................45

Práce s aplikacemi systému Windows® ...................................................................46
Přizpůsobování aplikací systému Windows® ........................................................46

Zobrazení úkolů .........................................................................................................49
Funkce Snap ................................................................................................................50

Snap hotspoty..................................................................................................................50

Centrum akcí ...............................................................................................................52
Další klávesové zkratky ............................................................................................53
Připojení k bezdrátovým sítím .............................................................................55

Wi-Fi .....................................................................................................................................55
Bluetooth ..........................................................................................................................56
Režim letadlo....................................................................................................................57

Připojení ke kabelovým sítím ................................................................................58

Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE ....................................................58
Konfigurace statické IP adresy připojení ................................................................59

Vypnutí notebooku ...................................................................................................60
Přepnutí notebooku do režimu spánku ............................................................61

Kapitola 4: Power-on Self-test (POST)

Power-on Self-test (POST) ......................................................................................64

Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží ................................................64

BIOS ................................................................................................................................64

Vstup do BIOSu ................................................................................................................64
Nastavení BIOSu ..............................................................................................................65

Obnova systému ........................................................................................................72

Provádění obnovy ..........................................................................................................73

background image

Uživatelská příručka notebooku

5

Kapitola 5: Upgrade notebooku

Sejmutí krytu přihrádky ..........................................................................................76
Instalace Random Access Memory (RAM)modulu ........................................78
Instalace pevného disku .........................................................................................80
Instalování karty M.2 ................................................................................................85

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš notebook ...........................................................................88
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru..............................................................89
Odpovědi na časté dotazy o softwaru ...............................................................92

Přílohy

Informace o mechanice DVD-ROM .........................................................................96
Informace řadiče Blu-ray ROM ...................................................................................98
Slučitelnost interního modemu ................................................................................98
Přehled ...............................................................................................................................99
Prohlášení o síťové kompatibilitě .............................................................................99
Nehlasové zařízení ........................................................................................................99
Prohlášení Federální komise pro komunikaci ......................................................101
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF) ...............102
Varování o značce CE .....................................................................................................103
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény ....................................................104
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi .....................104
Poznámky k bezpečnosti UL .......................................................................................106
Požadavek na elektrickou bezpečnost ....................................................................107
Poznámky k TV tuneru ..................................................................................................107
REACH .................................................................................................................................107
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation ..............................................107

background image

6

Uživatelská příručka notebooku

Prevence ztráty sluchu ..................................................................................................107
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) ..................................108
Bezpečnostní informace o optické mechanice ....................................................109
Schválení CTR 21 (pro notebook s integrovaným modemem) ......................110
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR........................................................112
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ................................112
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru ..........................................................113
Zjednodušené prohlášení o shodě EU ....................................................................114

background image

Uživatelská příručka notebooku

7